Cele Flisu Odrzańskiego 2012

1. Promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.
2. Integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronie polskiej i stronie niemieckiej wokół wspólnych spraw.
3. Świętowanie Dnia Rzeki Odry w poszczególnych miejscowościach.
4. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.
5. Promocja województwa zachodniopomorskiego jako miejsca do uprawiania turystyki na całej trasie Flisu.
6. Promowanie walorów turystycznych Szczecińskiego i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
7. Gromadzenie materiałów do prac licencjackich związanych z walorami turystycznymi oraz rozwojem turystyki w rejonie nadodrzańskim, także na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Zwiedzanie miejscowości znajdujących się na trasie Flisu - poznawanie ich walorów turystycznych, przyrodniczych, historycznych (zamki, pałace - m.in. Brzeg, Lubiąż, Krosno Odrz., patriotycznych - Siekierki, Gozdowice (tradycyjne złożenie kwiatów na cmentarzu w Siekierkach).
9. Udział młodzieży w różnych formach turystyki - kajakarstwo, żeglarstwo, zwiedzanie atrakcji turystycznych na trasie Flisu.
10. Kształtowanie postaw proturystycznych wśród dzieci i młodzieży uczestniczącej we flisie, pochodzącej nie tylko z Polski, ale także z Czech, Słowacji i Niemiec.
11. Integracja młodzieży europejskiej wokół spraw związanych z turystycznym zagospodarowaniem Odry. Poznawanie walorów turystycznych i kulturowych swoich krajów.
12. Propagowanie tradycji flisackich.
13. Dalszy rozwój współpracy transgranicznej między władzami miast po obu stronach Odry, a także między studentami Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Europa Viadrina i Collegium Polonicum oraz uczniami z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie i szkół partnerskich z Egessin.
14. Promowanie i współdziałanie w ramach realizacji celów Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania tj. wspieranie i rozwijanie samorządności gmin, reprezentowanie interesów gmin, wspomaganie współpracy między gminami, pomaganie gminom w ich codziennej działalności, informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.
15. Integracja młodzieży ze szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej ze Szczecina oraz z Jaworza, Jasienicy, Bielska-Białej i Ulanowa.
16. Integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronie polskiej i stronie niemieckiej wokół wspólnych spraw i zadań, stojących przed młodymi ludźmi
w przyszłości.
17. Uaktywnienie idei uruchomienia funkcji turystycznej granicznego przejścia promowego w Mieszkowicach.
18. Prowadzenie dalszych badań naukowych dotyczących turystycznego zagospodarowania Odry.
19. Dyskusje z władzami i mieszkańcami miast leżących nad Odrą na temat zagospodarowania i przyszłości regionów nadodrzańskich oraz wykorzystania funkcji Odry (transportowej, tranzytowej, turystycznej).
20. Uczestnictwo młodzieży w życiu politycznym i społecznym, poprzez spotkania z władzami lokalnymi miast nadodrzańskich.
21. Poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy.
22. Propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich.
23. Promowanie ekologii oraz środowiska naturalnego jako dziedzictwa ludzkości. Walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.
24. Organizacja podsumowania Flisu w Szczecinie - imprezy masowej propagującej walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego.